SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Deze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we ook een akkoord met Aegon, zodat we sinds 2015 verdere pensioenverbeteringen doorvoeren. Ter waarde van nog eens 188 miljoen euro.

 

 

  Stap 5 
 
Wat:

 55 extra basispunten bij de inkoop van een pensioenuitkering uit kapitaal

Voor wie:  Collega's met een beschikbarepremieregeling met kapitaal, waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon
Wanneer:  April 2015 - met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2013   


Extra basispunten = extra rente
Collega's die aan de voorwaarden voldoen (zie hieronder) en bij Aegon een pensioenuitkering inkopen, krijgt 55 basispunten extra. Dat is 0,55% rente bovenop de marktrente van dat moment. 

Voorbeeld
Kapitaal in de pensioenpot: 200.000 euro
Marktrente 1,3% = 8.200 euro bruto pensioen per jaar (vanaf de leeftijd van 65 jaar).
Rente 1,85% (1,3% + 0,55%) = 8.800 euro bruto pensioen per jaar (vanaf de leeftijd van 65 jaar).Kijk voor meer uitleg
bij Vaak gestelde vragen.

Gaat u met pensioen?
Wie vanaf nu pensioneert (ook al is dat pas over twintig jaar) krijgt een offerte/uitkeringsbrief waarin al rekening is gehouden met de 0,55% extra rente.
Eind juni 2015 ontving u een document ter bevestiging van die toekomstige verhoging.
Zie verder bij Vaak gestelde Vragen.

Bent u al met pensioen?
Als u op of na 1 oktober 2013 bent gepensioneerd dan krijgt u alsnog deze extra rente toegekend, met terugwerkende kracht naar de ingangsdatum van uw pensioen.
Ook kreeg hierover in juni 2015 bericht van Aegon. 

Zie verder bij Vaak gestelde Vragen.

Let op! Voorwaarden!
Deze regeling voor extra basispunten geldt alleen voor medewerkers met een beschikbarepremieregeling met kapitaal, waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon.
Rechthebbende personen kregen in juni 2015 persoonlijk bericht thuis gestuurd.

Er zijn ook medewerkers met een beschikbarepremieregeling voor wie jaarlijks de premie wordt omgezet in definitieve pensioenrechten. Op dit type pensioenverzekering kunnen de extra basispunten niet worden toegepast.
Zie verder bij Vaak gestelde Vragen.

ARBITRAGE

Tekst onder dit tabblad is uitsluitend bestemd voor (ex)medewerkers van APMT Rotterdam

UITSLAG ARBITRAGE

In juni 2017 is door arbitrage definitief een einde gemaakt aan het geschil tussen Aegon en Stichting Belangenbehartiging over de interpretatie van het Akkoord van 2014.
De arbiters hebben Aegon in het gelijk gesteld.

Volgens Stichting Belangenbehartiging hadden (ex)medewerkers van APMT Rotterdam recht op de door Aegon te financieren 55 extra basispunten wanneer zij op 30 september 2013 premie betaalden voor een beschikbarepremieregeling aan Optas/Aegon.
Aegon betwistte deze redenering. Volgens hen hoeven de extra basispunten alléén toegekend te worden aan medewerkers die “reeds op 30 september kapitaal opbouwden in een beschikbarepremieregeling”. De arbiters zijn het eens met de zienswijze van Aegon. 

Wat betekent de uitspraak?
Het gevolg is dat Aegon uitsluitend 55 extra basispunten hoeft te financieren voor (ex)medewerkers die deelnamen aan de zogeheten “bijspaarmodule” bij Aegon.
De veel grotere groep medewerkers die de Stichting op het oog had, valt dus niet onder het Akkoord van 2014.

Wat gaat de Stichting nu doen?
De Stichting blijft bij haar oorspronkelijke uitgangspunt:
Alle medewerkers die voldoen aan de voorwaarden ‘aan de voordeur’ (op 30 september 2013 een beschikbarepremieregeling waarvoor premie werd betaald aan Optas/Aegon) én straks ‘aan de achterdeur’ (pensioen inkopend uit kapitaal) hebben recht op 55 extra basispunten.

Dit geldt óók voor (ex)medewerkers van APMT Rotterdam, inclusief degenen die intussen naar APMT Maasvlakte II zijn overgestapt.
Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt bij pensionering 55 extra basispunten op het in te brengen kapitaal. Dus níet op inmiddels ingekochte, of later in te kopen, vaste pensioenaanspraken. En ook níet op eventueel (toekomstig) kapitaal dat is, of wordt, verworven uit omzetting van ingekochte aanspraken naar kapitaal.

Voor de duidelijkheid: kapitalen die nu worden opgebouwd bij ABN Amro en ASR, en waarvan op pensioendatum pensioen wordt ingekocht, komen wél in aanmerking voor de 55 extra basispunten.
De kosten die hiermee gemoeid zijn, neemt de Stichting dus voor eigen rekening.

Hoe wordt deze zaak verder afgehandeld?
In de komende periode werken APMT Rotterdam en APMT Maasvlakte II samen met Stichting Belangenbehartiging aan het opstellen van een definitieve lijst van personen die recht hebben op 55 extra basispunten.

Daarnaast wordt onderzocht hoe de basispuntentoekenning precies gestalte moet krijgen.

Rechthebbende medewerkers krijgen te zijner tijd een schriftelijke bevestiging thuisgestuurd. Hierin wordt ook uitgelegd welke procedure bij pensionering moet worden gevolgd.

SVBPVH, 30 juni 2017

Stap 1