SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Deze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we ook een akkoord met Aegon, zodat we sinds 2015 verdere pensioenverbeteringen doorvoeren. Ter waarde van nog eens 188 miljoen euro.

 

 

  Stap 5 
 
Wat:

 55 extra basispunten bij de inkoop van een pensioenuitkering uit kapitaal

Voor wie:  Collega's met een beschikbarepremieregeling met kapitaal, waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon
Wanneer:  April 2015 - met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2013   


Extra basispunten = extra rente
Collega's die aan de voorwaarden voldoen (zie hieronder) en bij Aegon een pensioenuitkering inkopen, krijgt 55 basispunten extra. Dat is 0,55% rente bovenop de marktrente van dat moment. 

Voorbeeld
Kapitaal in de pensioenpot: 200.000 euro
Marktrente 1,3% = 8.200 euro bruto pensioen per jaar (vanaf de leeftijd van 65 jaar).
Rente 1,85% (1,3% + 0,55%) = 8.800 euro bruto pensioen per jaar (vanaf de leeftijd van 65 jaar).Kijk voor meer uitleg
bij Vaak gestelde vragen.

Gaat u met pensioen?
Wie vanaf nu pensioneert (ook al is dat pas over twintig jaar) krijgt van Optas een offerte/uitkeringsbrief waarin al rekening is gehouden met de 0,55% extra rente.
Eind juni 2015 ontvangt u een document ter bevestiging van die toekomstige verhoging.
Zie verder bij Vaak gestelde Vragen.

Bent u onlangs al met pensioen gegaan?
Als u op of na 1 oktober 2013 bent gepensioneerd dan krijgt u alsnog deze extra rente toegekend, met terugwerkende kracht naar de ingangsdatum van uw pensioen.
Ook u ontvant eind juni 2015 bericht van Aegon. 

Zie verder bij Vaak gestelde Vragen.

Let op! Voorwaarden!
Deze regeling voor extra basispunten geldt alleen voor medewerkers met een beschikbarepremieregeling met kapitaal, waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon.
Op dit ogenblik wordt, in samenwerking met Aegon en de bedrijven, gewerkt aan een definitieve lijst met rechthebbende personen. Die krijgen eind juni 2015 persoonlijk bericht thuis gestuurd.

Er zijn ook medewerkers met een beschikbarepremieregeling voor wie jaarlijks de premie wordt omgezet in definitieve pensioenrechten. Op dit type pensioenverzekering kunnen de extra basispunten niet worden toegepast.
Zie verder bij Vaak gestelde Vragen.

MEDIATIONMEDIATION OMWILLE APMTR en APM Maasvlakte II

Stichting Belangenbehartiging en Aegon hebben een verschil van mening over de uitleg van hun in april 2014 gesloten Akkoord. Kern van het interpretatieverschil is de toekenning van 55 basispunten aan een specifieke categorie medewerkers, die volgens de Stichting wél en volgens Aegon niet in de doelgroep valt. Op verzoek van Stichting Belangenbehartiging wordt de kwestie nu onderworpen aan mediation. Dit betekent dat een onafhankelijke bemiddelaar zal proberen de partijen op één lijn te krijgen. 

Het geschilpunt komt voort uit het Akkoord over het Beklemde Vermogen van april vorig jaar. Onderdeel daarvan is de toekenning van 55 extra basispunten op twee voorwaarden: 
1. De medewerker had op 30 september 2013 een actieve pensioenverzekering waarvoor premie verschuldigd was aan Optas/Aegon.
2. De medewerker met een beschikbarepremieregeling koopt op de pensioendatum bij Aegon een pensioenuitkering uit zijn opgebouwde kapitaal. 

De toekenning van 55 basispunten levert voor het overgrote deel van havenmedewerkers geen enkel probleem op. 
Een struikelblok vormen bepaalde medewerkers van APMTR en APM Maasvlakte II. 

Aegon is namelijk van oordeel dat een groot deel van de medewerkers van APMTR en APM Maasvlakte II niet thuishoren op de ‘lijst van rechthebbenden’, de namenlijst die een integraal onderdeel is van het Akkoord. Aegon redeneert: veruit de meeste medewerkers van APMTR betaalden per 30 september 2013 weliswaar premies voor een beschikbarepremieregeling, maar dat is het type regeling waarmee je geen kapitaal opbouwt maar direct gegarandeerde pensioenaanspraken inkoopt. Dus, zegt Aegon, deze mensen komen niet in aanmerking voor 55 basispunten. 

Deze uitleg van de voorwaarden is voor Stichting Belangenbehartiging onacceptabel. Medewerkers van APMTR en APM Maasvlakte II hebben recht op 55 basispunten wanneer zij op hun pensioendatum met kapitaal naar Aegon gaan. Het enige dat daarvoor noodzakelijk is, is dat zij ook ‘aan de voordeur’ aan de gestelde vereisten moeten hebben voldaan. Dat is: premiebetalend aan Optas/Aegon voor een beschikbarepremieregeling op 30 september 2013. 

Pas bij ‘de achterdeur’ - op de pensioendatum - zal moeten blijken OF, en HOEVEEL, kapitaal deze medewerkers intussen hebben kunnen opbouwen. En over dat kapitaal - groot of klein - zal Aegon met 55 basispunten extra rekening moeten houden. In de afgelopen maanden zijn de Stichting en Aegon er samen niet uitgekomen. Vandaar dat de kwestie nu wordt voorgelegd aan een bemiddelaar. Als die de partijen niet op een lijn krijgt, kan de kwestie nog aan arbitrage worden onderworpen, zegt de Stichting. 

De Stichting benadrukt dat zij ervoor staat dat “gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld”. Alle medewerkers die ‘aan de voordeur’ (30 september 2013) én straks ‘aan de achterdeur’ (pensioen inkopend uit kapitaal) aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op 55 extra basispunten. Dit principe staat los van de uitkomst van de mediation/arbitrage, en dus los van de vraag wie uiteindelijk de rekening betaalt. 

SVBPVH, 5 oktober 2015
 
Houd deze website in de gaten. Zodra we meer weten wordt dat hier bekend gemaakt.

 
Stap 1